Đập Nha Trinh

   

 

Đập Mađên

Cho đến nay, người Chăm vẫn khẳng định, đập Ma đên là do vua Pôrômê xây dựng. Đây là một trong hai công trình thuỷ lợi quan trọng nhất ở vùng Ninh Thuận bây giờ.