Thuận Bắc: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

Đăng ngày 26 - 03 - 2021
Lượt xem: 446
100%

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, trong năm 2020, huyện Thuận Bắc bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện sát tình hình thực tế và đã có nhiều chuyển biến đáng kể.

 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị rà soát, thực hiện công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện, thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính để tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, qua đó, người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch mọi thủ tục được nhanh gọn hơn. Kết quả, trong năm 2020, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận và giải quyết 3.100 hồ sơ, trong đó: hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn: 2.897 hồ sơ, đạt 93,45%, không có hồ sơ trễ hẹn. Riêng thủ tục giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân các xã là: 22.717 hồ sơ. Qua kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp qua giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thuận Bắc trong năm qua, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 100%.Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:Toàn huyện có 06/06 xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa hiện đại của Ủy ban nhân dân huyện đã đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng rõ nét. Thông qua việc thực hiện mô hình một cửa hiện đại, thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn, số lượng công việc được giải quyết nhiều hơn; qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.  Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định; việc công khai được thực hiện dưới hình thức niêm yết công khai tại trụ sở, trên trang tin điện tử của huyện; qua đó giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân dễ tra cứu, tìm hiểu để thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại hợp lý đảm bảo đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân. Nhờ đó, đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện từng bước hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo đồng thuận tốt trong xã hội.

Trong năm 2021, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục áp dụng đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO trong quản lý hành chính. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, bao gồm công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/09/2020 của Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm thủ tục hành chính không phù hợp.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Với sự vào cuộc của cà hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát cùa người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt chỉ đạo của cấp chính quyền. Công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thuận Bắc sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại.

Trúc Phương (Thuận Bắc)

Tin liên quan

Tin mới nhất

NINH HẢI: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (26/03/2021 7:52 SA)

50 người đang online
°