Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021.

Đăng ngày 24 - 08 - 2021
Lượt xem: 2.909
100%

Ngày 16/8/2021, Huyện ủy Bác Ái ban hành Kế hoạch số 42-KH/HU, về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 

Mục đích Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị.

Nội dung tập trung quán triệt: Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa bao gồm những nội dung cơ bản và ý nghĩa lý luận thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Thời gian tổ chức học tập quán triệt sẽ hoàn thành trong Quý III; công tác tổ chức tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa hoàn thành trong tháng 10/2021 và tuyên truyền phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện và các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương sẻ xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua việc học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân./.

Thực hiện: Trần Thị Lệ Thủy

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (19/06/2021 3:21 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND(19/06/2021 3:24 CH)

39 người đang online
°